Новини за 4 лютого 2008р.

ЗВІТ

за 2007 рікпро підвищення кваліфікації державних службовців,

посадовихосіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ іорганізацій та кадрового резерву в Чернігівському центрі перепідготовки тапідвищення кваліфікації працівників органів

державноївлади, органів місцевого самоврядування,

державнихпідприємств, установ і організацій

 

         Звітнийрік для Центру став періодом подальшого його розвитку як закладу післядипломноїосвіти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а такожвзаємодії та співпраці з органами державної влади і місцевого самоврядування,навчальними закладами, громадськими організаціями з питань перепідготовки тапідвищення кваліфікації кадрів.

З метою вдосконаленняроботи Центру у справі підвищення кваліфікації державних службовців тапосадових осіб місцевого самоврядування, впровадження сучасних інформаційнихтехнологій, активних форм навчання і забезпечення слухачівнавчально-методичними матеріалами в серпні 2007 р. затверджена нова структураЦентру.

Виходячи з вимог ізавдань, визначених нормативними актами Президента України і Кабінету МіністрівУкраїни, Головдержслужби України, облдержадміністрації і обласної ради, якістосуються питань реалізації державної кадрової політики, зокрема навчання,зусилля зосереджувалися на виконанні плану-графіка навчання кадрів, затвердженогоспільним розпорядженням голови облдержадміністрації і голови обласної ради від 8 грудня 2006 р. № 55.

2007 р. в Центрі підвищили своюкваліфікацію 1009 державних службовців місцевих органів виконавчої влади ітериторіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 1629 посадовіособи місцевого самоврядування (в тому числі 554 під час навчання на виїзнихзональних семінарах), 39 працівників державних підприємств, установ іорганізацій, (дані включають і резерв). Всього – 2677 осіб. Крім того, 438слухачів навчалися в закладі за направленням обласного центру зайнятості. Отже,загальне число випускників склало 3115.

Порівняно з запланованимипоказниками на 33 слухача менше навчалося державних службовців місцевих органівта 148 посадових осіб місцевого самоврядування. Водночас чисельність державнихслужбовців територіальних підрозділів центральних органів влади перевищилапрогнозні показники на 192 випускника. Зміни, які сталися протягом року,обумовлені, насамперед, такими причинами: відділи у справах молоді і спортурайдержадміністрацій об’єдналися в один, а планом передбачалося окреме навчанняв двох групах; меншою, ніж очікувалося ротацією кадрів в органах місцевогосамоврядування виборів; з’явилися додаткові групи посадовців низки центральнихорганів влади.

Досягнуті результати відображені удіаграмі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року своєчаснорозроблялися і затверджувалися навчально-тематичні плани і розклади занять.Цьому в значній мірі сприяли тісна співпраця і взаємодія з органами  виконавчої влади і органами місцевогосамоврядування обласного, районного і міського рівнів, а також з вищиминавчальними закладами. Навчання проходило організовано за визначеними чиннимзаконодавством України видами підвищення кваліфікації.

Зміст професійних програмзазнав зміни та доповнень з урахуванням вимог Головдержслужби України тазамовників. Продовжувалася  практиканавчання у дві сесії з перервою між ними від трьох до п’яти місяців. Такийпідхід вважаємо доцільним, тому що слухачі мають можливість частину матеріалуопрацьовувати самостійно під час підготовки випускних робіт та до комплексногокомп’ютерного тестування.

За професійною програмоюпідвищення кваліфікації навчалися:

Ø     начальники відділів, спеціалісти з контролю апаратіврайдержадміністрацій, управлінь, відділів та апарату облдержадміністрації;

Ø     новопризначені на посади спеціалістіврайдержадміністрацій, управлінь та відділів облдержадміністрації;

Ø     новопризначені спеціалісти головного, районних і міськихуправлінь праці та соціального захисту населення;

Ø     спеціалісти з питань опіки, піклування та усиновленняслужб у справах неповнолітніх райдержадміністрацій, міських рад міст обласногозначення;

Ø     резерв кадрів  напосади  заступників голів райдержадміністрацій,(міст обласного значення) з виконавчої роботи, заступників начальниківуправлінь, відділів та інших підрозділів облдержадміністрації;

Ø     сільські, селищні, міські (міст районного значення)голови;

Ø     бухгалтери сільських рад;

Ø     секретарі сільських, селищних та міських рад (містрайонного значення).

Всі інші слухачі навчалисяза програмами тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів,тематика яких наведена у додатку. В їх переліку враховані як вимогиГоловдержслужби України, так і замовників навчання.  Тематика цих семінарів було значно урізноманітнено.

Протягом року їхпроведено тридцять чотири. Додатково до плану-графіка для таких категорійкадрів:

Ø              заступники начальників управлінь праці та соціальногозахисту населення райдержадміністрацій, міських рад (міст обласного значення);

Ø              голови та секретарі тендерних комітетіврайдержадміністрацій, міських рад (міст обласного значення);

Ø              селищні та міські голови

працівники:

ü    управлінь Пенсійного фонду України в області;

ü    ДПА в області.

Тривала практика проведенняЦентром виїзних зональних семінарів. За період з 27 лютого по 6 березнявідбулося п’ять таких навчань у містах Бахмачі, Мені, Носівці, Прилуках, Черніговіза програмою «Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевогосамоврядування». В них взяли участь 554 сільських, селищних, міських голів усіхрайонів і міст області.

Протягом року працювали двапостійно діючі семінари: «Українська ділова мова. Основи комунікації » – дляспеціалістів відділів апарату, управлінь, відділів, інших структурнихпідрозділів облдержадміністрації та виконавчого апарату обласної ради; «Правовіта практичні аспекти роботи адміністраторів дозвільних центрів» – дляадміністраторів дозвільних центрів.

Крім того, на основіметодичних рекомендацій, розроблених Центром,  Бобровицька райдержадміністрація та районнарада заснували школу резерву кадрів. Вона розпочала роботу 19 квітня заняттям «Державнеуправління та державна служба», в якому взяли участь голова Бобровицькоїрайонної ради О.Шапченко, заступник голови райдержадміністрації О.Шаманський,керівник її апарату Л.Циба начальник управління державної служби ГоловдержслужбиУкраїни в області М.Стрілець, начальники організаційного та відділу кадровоїроботи апарату облдержадміністрації П.Підгайний і В.Колодін, директор ЦентруВ.Бойко. 14 червня – відбулося друге заняття на тему «Технологія підготовки таприйняття управлінського рішення в органах виконавчої влади, організація роботизі зверненнями громадян», а 26 жовтня проведеноодноденний тематичний короткотерміновий семінар в Бобровицькому районі«Актуальні питання реалізації повноважень органів місцевого самоврядування» длясільських голів та секретарів сільських рад.

Особливе питання – залученнядо державної служби молоді. Центр надалі розвивав свою ініціативу щодо навчаннястудентів – випускних курсів вищих навчальних закладів Чернігова за програмоютематичного короткотермінового семінару «Державна служба в Україні: правовийстатус, стиль і методи роботи». За рекомендаціями провідних чернігівських вищих(педагогічного та технологічного університетів, інститутів економіки і управління,права, соціальних технологій та праці) була сформована відповідна група ускладі 27 слухачів, яка пройшла тижневе навчання в Центрі, а потім і стажуванняв органах державної влади та місцевого самоврядування. Після його успішногозавершення молоді люди були зараховані до кадрового резерву управлінь тавідділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органіввлади, виконавчого апарату обласної ради. Водночас, вважаємо за доцільневідмітити низьку ефективність такого резерву в разі, якщо питання прийняття нароботу молодої людини постає у практичній площині. Змінити ситуацію можнаспільними зусиллями як профільного, так і інших управлінь, які відчуваютьпотребу в сучасних кадрах.

Центр прагнув, аби підчас навчання як за професійними програмами, так і за програмами тематичнихсемінарів переважали інтерактивні форми – рольові ігри, «круглі столи»,дискусії. Зокрема, в цьому закладу допомагає плідна співпраця з громадськимиорганізаціями, про що докладніше йтиметься далі. Співвідношення форм занять, щозастосовувалися в Центрі, відображено у діаграмі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційно закладакцентував увагу на одній з найефективніших інтерактивних форм, що вдалопоєднують набуття теоретичних знань та практичного досвіду, – виїзнихпрактичних занять, а саме:

24 квітня, м. СлавутичКиївської області – заступники голів районних рад, секретарів міських рад містобласного значення;

17 травня, м. Чернігів –новопризначені на посади спеціалістів райдержадміністрацій – в апаратіоблдержадміністрації та обласному управлінні державної служби ГоловдержслужбиУкраїни в області;

6 червня, м. Славутич –заступники голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення згуманітарних питань;

7 червня, с. АвдіївкаСосницького району – секретарі сільських рад;

13 червня, селище Ріпки,Ріпкинський район – заступники голів – керівники апаратів райдержадміністрацій,керуючі справами, секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення;

14 червня, м. Чернігів –бухгалтери  сільських рад – в обласнійраді та головному обласному фінансовому управлінні;

22 листопада, с. Виблі,Куликівського району  – бухгалтерисільських рад;

13 грудня, с. Киїнка,Чернігівського району – секретарі сільських рад.

У відкритті занять брали участь ібезпосередньо з лекціями виступали голови облдержадміністрації М.І.Лаврик,В.М.Хоменко, голова обласної ради Н.Романова, їх заступники В.Приходько, В. Тандура, Н. Білоус, В.Іванько,О.Обущний, В.Ковальов, керуючий справами виконавчого апарату обласної радиВ.Фесенко, керівники відділів апарату (насамперед, організаційного, юридичного,загального, аналітичного) провідних обласних управлінь та організацій. Длявиступів на окремих заняттях з питань управлінської діяльності запрошувалисядосвідчені керівники районів і міст, територіальних громад.

         Крімтого, запрошувалися  фахівці з іншихрегіонів України, а також закордонні: директор Інституту трансформаціїсуспільства, завідувач кафедри Національної академії управління, кандидатекономічних наук, професор О.І. Соскін;заступник голови Координаційної Ради Громадської ліги «Україна-НАТО» О.А. Кокошинський; президентАтлантичної ради України, кандидат військових наук, доцент В.О. Гречанінов; завідувачкафедри НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління,професор І.В. Розпутенко; професорНаціонального університету «Києво-Могилянська академія» О.В. Гарань,доцент Національної академії оборони України, кандидат історичних наук В.Коряк,заступник директора офісу зв’язку НАТО в Києві Мерлі Мейгр (Merle Maigre).

Оновлена база даних викладацькогоскладу становила 260 викладачів, з них протягом року систематично до роботизалучалися 132. Серед них: 11 докторів, 29 кандидатів наук, 21 магістрдержавного управління, 97(73%) – працівники органів виконавчої влади імісцевого самоврядування.

На діаграмі відображено якіснийсклад викладачів:

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. магістридержавного управління – 15,7%

 

Щодо методичногозабезпечення навчального процесу, то протягом року підготовлені зміни до двох професійних програм підвищення кваліфікації на2008 рік: державних службовців (VVII категорій посад), депутатівмісцевих рад, сільських, селищних, міськихголів (на виконання доручення Президента України від 28 вересня 2002 року №1-1/1258) – погоджені Головдержслужбою України та затверджені у встановленомупорядку. Розроблено один навчальнийкурс за зразками професійних програм підвищення кваліфікації: «Маркетинг та менеджмент продажу» длярізних категорій працівників, в тому числі колишніх військовослужбовців. Розробленошість програм тематичнихкороткотермінових семінарів.

2007 р. Центр підготувавдо друку і видав найбільшу кількість книг (навчальні посібники, збірки науковихстатей) за час свого існування, а саме:

1.     Мужикова Н.М., Пузирний В.Ф.,Семиног Л.А. Адаптація соціальної політики та трудовогозаконодавства України до стандартів ЄС: Навч. посібник / Сіверський інститутрегіональних досліджень. — Чернігів: Деснянська правда, 2007. — 169 с.

2.     Україна-Росія:діалог історіографій : Матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т. історії України НАН України,Канад. ін-т укр. студій Альбертського ун-ту (Едмонтон), Сіверський ін-т регіон.дослідж.; Редкол.: В. Ф. Верстюка (відп. ред.), В. М. Бойко (відп. секр.), С.А. Лепявко, С. М. Плохій. — Київ—Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2007. —256 с.

3.     Демченко Т.П. Колективізація та Голодомор 1931 – 1933 рр.на Чернігівщині: Навч. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищеннякваліфікації  працівників органівдержавної влади, органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.:Чернігів: ВАТ «РВК “Деснянська правда”», 2007. – 72 с.

4.     Історіяадміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини: Матеріалинаук.-практ. конф. / Чернігівська обласна державна адміністрація, Чернігівська обласна рада,Сіверський інститут регіональних досліджень, Чернігівський центр перепідготовкита підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органівмісцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.Редкол.: С.А. Леп’явко (відп. ред.), В.М. Бойко (відп. секр.). — Ніжин: «Видавництво Аспект-Поліграф”», 2007. — 178 с.

5.     Науково-історичнічитання, присвячені 140-річчю з дня народження М.С. Грушевського (Мінськ,22 грудня 2006 р.) / Білоруський державний університет; За заг.ред. О.А. Яновського, В.М. Бойка. Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. 156 с.

Крім того, длязабезпечення навчального процесу видано 9 інших  посібників, підготовлено 23 навчальних і навчально-методичних збірника, 7збірників тестів і тем випускних робіт. Слухачі також отримуваликомпакт-диски з матеріалами щодо антикорупційного, земельного, фінансовогозаконодавства, деяких аспектів управлінської діяльності, євроінтеграційноїполітики України, низки популярних видань.

Впродовж року працювала навчально-методична рада Центру,на якій обговорювалися основні напрями діяльності навчального закладу, зміни допрофесійних програм підвищення кваліфікації державних службовців (VVII категорій посад),депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, нові програмипідвищення кваліфікації, навчально-методичні матеріали. Увійшла в практикурозробка і затвердження переліку методичних матеріалів для слухачів, які маютьбути видані протягом року для проведення відповідних семінарів.

Бібліотечні фондизбільшилися з 3049 до 4485 примірників або на 32%. Книги Центру безкоштовно наданіНаціональною парламентською бібліотекою України (937 прим.), НаціональнимУніверситетом «Києво-Могилянська академія» (64 прим.), Міжнародним фондом«Відродження» (37 прим.), Центром досліджень визвольного руху (35 прим., в т.ч.повний комплект «Літопису УПА»), Національною академією державного управлінняпри Президентові України (25 прим.) та деякими іншими установами, громадськимиорганізаціями. Зокрема, заклад отримуваввидання Представництва Європейської комісії в Україні, Центру інформації та документації НАТО в Україні,Бюро інформації Ради Європи в Україні, фундації польсько-української співпраці.Завдяки цьому літературу з європейської та євроатлантичної інтеграції Центрпоширював майже серед всіх груп, які навчалися 2007 р. в закаладі. Також,відповідно довготривалого договору (підписаний в 2004 р.), слухачі обслуговувалися в обласній універсальній науковійбібліотеці ім. В. Короленка,яка знаходиться поруч з Центром.

2007 р.насиченою виявилася наукова робота Центру. Вийшли друком такі наукові танауково-популярні публікації його працівників:

Бойко В.М. Благотворительностьв Черниговской области Украины: опыт и современное состояние //  Благотворительность в современной России: истоки, проблемы, перспективы/ сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной100-летию открытия женской гимназии в городе Брянске / Под общ. ред.Т.С. Болховитиной. – Брянск: БФ ОРАГС, 2007. – С. 138 – 144 с.

Бойко В.М. Виступ у дискусії на тему «Революція 1917 року: проблемиінтерпретації» // Україна-Росія: діалог історіографій : Матеріали міжнар.наук. конф. / Ін-т. історії України НАН України, Канад. ін-т укр. студійАльбертського ун-ту (Едмонтон), Сіверський ін-т регіон. дослідж.; Редкол.: В.Ф. Верстюка (відп. ред.), В. М. Бойко (відп. секр.), С. А. Лепявко, С. М. – С.134 – 136.

Бойко В.М. Реформування місцевого самоврядування в Україні:небезпеки та ризики // Конференція «Національні інтереси України: компромісвлади, бізнесу і громадянського суспільства». – 16–17 березня 2007 р., Центретно-соціальних досліджень, Таврійський національний університет ім. В.Вернадського, Посольство США в Україні, Програмаакадемічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні, Міжнародний фонд «Відродження» –м. Сімферополь.

         Бойко В.М. Сучасна українськаісторіографія про Михайла Грушевського – політика // Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народженняМ.С. Грушевського (Мінськ, 22 грудня 2006 р.) / Білоруський державнийуніверситет; За заг. ред. О.А. Яновського, В.М. Бойка. Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”,2007. — 156 с.

Бойко В.М. Політична риторика муніципальних виборів 1917 р. як етапвстановлення демократії // Проблеми вивчення історії Української революції 1917– 1921 рр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – Вип. 2. – С. 57 –67.

Бойко В.М. Демократизація органів місцевого самоврядування 1917р. та адміністративно-територіальні зміни на Чернігівщині // Історія адміністративно-иериторіального устрою Чернігово-Сівершини: Матеріали науково-практичної конференції(Чернігів, 4 жовтня 2007 р.). – Ніжин: Аспект-поліграф, 2007. – С. 97 – 106.

Бутко С.В. Українсько-російські відносини на сторінках друкованоговидання Української військової організації (УВО) «Сурма» (1929 – 1934) // РоманШухевич в українському національно-визвольному русі ХХ-го ст. – Всеукраїнськанаукова конференція. – Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківськаоблдержадміністрація та обласна рада, Інститут історії України НАН України,Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника.  – 17 – 18 травня 2007 р., м.Івано-Франківськ.

Семиног Л.А. Естетичне сприйняття літератури в контекстіукраїнського відродження та просвітництва // Дні науки філософського факультетуКиївського національного університету ім.  Тараса Шевченка. – Міжнароднанаукова конференція.  – 18 – 19 квітня2007 р., м. Київ.

Семиног Л.А. Некласична філософія мови, моралі, мистецтва,релігії // Сприйняття літературного тексту в творчості Олександра Білецького –Четвертий міжвузівський науковий семінар. – 4 червня 2007 р., м. Чернігів.

Семиног Л.А. Естетична вартість книги та читання в контекстісуспільної трансформації естетичних цінностей // Традиції і культура. – Третяміжнародна наукова конференція.  – 2червня 2007 р., м. Київ,

Співробітники Центру, крімконференцій та семінарів, організованих Головдержслужбою України та НАДУ приПрезидентові України, брали участь і виступали у таких наукових інауково-практичних заходах:

1.ІІ міжнародна науковаконференція «Традиція і культура» 89грудня 2006 р. Асоціація «Новий Акрополь», м. Київ;

2.Міжнародна науковаконференція «Дні науки філософського факультету-2007» 1819квітня 2007 р., Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка,м. Київ;

3.Всеукраїнськанауково-практична конференція «Аксіологічні аспекти трансформації сучасногоукраїнського суспільства» 2728квітня 2007 р., Прикарпатський національний університет імені ВасиляСтефаника, м. Івано-Франківськ;

4.ІV Міжвузівський культурологічний семінар пам’яті С.О. Явоненка«Некласична філософія мови, моралі, мистецтва, релігії» 8червня 2007 р., Чернігівський державний педагогічний університет, м.Чернігів.

5.Роль суспільства вздійсненні стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України. – 4-аАсамблея Громадської Ліги Україна-НАТО. – 12 березня 2007 р., м. Київ.

6.Історіяадміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини. – Чернігівськаоблдержадміністрація, Чернігівська обласна рада, Сіверський інститутрегіональних досліджень. – Чернігів, 4 жовтня 2007 р.

7.Читання «Українська Народнареспубліка: 90 років з дня проголошення». – Український інститут національноїпам’яті, Інститут історії України НАН України, Сіверський інститут регіональнихдосліджень. – 25 жовтня, Чернігів.

2007 р. в Центрі за йогобезпосередньої участі в організації проведено найбільшу за весь попереднійперіод кількість різноманітних громадсько-політичних заходів, насамперед – удругому півріччі.

25 червня Центр провівпрезентацію та безкоштовну передачу наукової танауково-популярної літератури з героїчних сторінок історії українськогонаціонально-визвольного руху 20-50-х років XX ст. (близько 50 примірників), виданих«Літописом УПА» та Центромдосліджень визвольного руху, бібліотекамобласті. У заході,організованому спільно з управління інформації та зв’язків згромадськістю, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації відповідно доУказу Президента України «Про відзначення100-річчя від дня народження Романа Шухевича» від16 травня 2007 р. № 420, брали участь керівники низкиуправлінь облдержадміністрації, представники Ради міжнародних науковихдосліджень та обмінів в області, обласноїорганізації Української народної молоді, обласного відділення Всеукраїнськогооб’єднання ветеранів.

31 липня на базі Центру та за участі його слухачів відбулася презентація соціальних ініціатив ПрезидентаУкраїни Віктора Ющенка, проголошених 22 червня 2007 року в Острозькій академії.В цьому заході взяв участь голова  облдержадміністрації В.М. Хоменко.

          21серпня в Центрі за участю учасників визвольної боротьби 1989 – 1991 рр., представниківгромадських, передусім молодіжних організацій Чернігова, засобів масовоїінформації, слухачів закладу проведено «круглий стіл» на тему «Внесокгромадськості Чернігівщини у проголошення незалежності України». Головував на«круглому столі» заступник голови обласної ради О.О. Обушний.

13 вересня, на виконання Обласного планузаходів у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичнихрепресій 1937–1938 рр., Центр провів «круглий стіл» на тему «Українськийнаціонально-визвольний рух і радянський тоталітаризм (до 70-х роковин Великоготерору – масових політичних репресій 1937–1938 рр.)» під час навчанняновопризначених на посади спеціалістів райдержадміністрацій, управлінь тавідділів облдержадміністрації за участю члена Асоціації дослідників голодоморівв Україні, доцента Чернігівського державного педагогічного університетуім. Т.Г. Шевченка, кандидата історичних наук Т.П. Демченко,начальника відділу суспільно-політичного моніторингу та взаємодії з політичнимипартіями та громадськими організаціями управління з питань внутрішньої політикиоблдержадміністрації, магістра державного управління С.І. Федуся,директора Центру В.М. Бойка.

4 жовтня проведенонауково-практичну конференцію на тему «Історіяадміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини» (до 75-ї річниці утворення Чернігівської області), що пройшла на базі Центру. Вона зібрала в Центрі перепідготовки тапідвищення кваліфікації кадрів дослідників з Києва, Чернігова, Брянська. Її організатори – обласна державна адміністрація, обласнарада та Сіверський інститут регіональних досліджень. В роботіконференції взяли участь головаоблдержадміністрації В.М. Хоменко та головаобласної ради Н.А. Романов. На конференції виступили завідувач кафедри, доцент ЧДПУ іменіТ.Г. Шевченка, кандидат історичних наук В.П. Коваленко, директор Сіверського інституту регіональнихдосліджень, доктор історичних наук, професор С.А. Лепявко, провідний науковий співробітник Інститутуісторії України НАН України, доктор історичних наук В.С. Шандра, завідувач кафедри українознавства та політологіїЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор В.М. Половець, провідний науковийспівробітник відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історіїУкраїни НАН України, доктор історичних наук, професор С.І. Білоконь, радник Президента України, доктор економічнихнаук, професор М.П. Бутко, ученийсекретар філії державного освітнього закладу вищої професійної освіти«Орловська регіональна академія державної служби» у м. Брянськ М.Г. Мамичев, завідувач відділумоніторингу ефективності законодавства Інституту законодавства Верховної РадиУкраїни, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник та низка інших дослідників з Києва і Чернігова.

25 жовтня 2007 р. з Українським інститутомнаціональної пам’яті, Інститут історії України НАН України, Сіверським інститутомрегіональних досліджень проведено читання «Українська Народна Республіка – 90 років з дня проголошення». Вних, зокрема, взяли участь: директор департаменту Українського інститутунаціональної пам’яті, доктор історичних наук, професор В.Ф. Верстюк, начальник відділу історії Українськоїреволюції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України, докторісторичних наук, професор Р.Я. Пиріг, співробітники цього відділу кандидати історичних наукО.Д. Бойко, Т.С. Осташко, заступник редактора газети «Голос України» Л. Бровченко, секретар Чернігівськоїміської ради В. Голець.

9 листопада за ініціативоюта участю працівників Управління державної служби Головдержслужби України вЧернігівській області, Центру, а також керівників, спеціалістів кадрових службуправлінь, відділів, інших підрозділів облдержадміністрації, обласних управліньта організацій, резерву кадрів на посади начальників відділіворганізаційно-кадрової роботи апаратів райдержадміністрацій, міських рад (містобласного значення) та представників обласної організації ВМГО «Спілка молодихдержавних службовців України» проведено засідання «круглого столу» на тему:«Стратегія розвитку державної служби: удосконалення законодавства, системипрофесійного навчання та посилення відповідальності державних службовців тапосадових осіб місцевого самоврядування». В його роботі взяв участь заступникНачальника Головдержслужби України В. Буяльський.

22 листопада такий саме«круглий стіл» Управлінням служби Головдержслужби України в Чернігівськійобласті та Центром проведено для заступників голів – керівники апаратіврайдержадміністрацій, заступників міських голів міст Чернігова, Ніжина,Прилуки, заступників керівників відділів та управлінь обласної державноїадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

27 листопада вЦентрі проведено обласну науково-практичну конференцію «Трагедія Голодомору 19321933років: забуттю не підлягає». Її організували Центр спільно з управліннямз питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, освіти і наукиоблдержадміністрації. Приурочувалася конференція  до 75-х роковин Голодомору в Україні. В нійвзяли участь голова облдержадміністрації В.М. Хоменко, заступник головиобласної ради В.О. Ковальов, член Асоціації дослідників голодоморів вУкраїні, доцент Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка,кандидат історичних наук Т.П. Демченко, завідувач відділу історіїУкраїнської революції Інституту історії України НАН України, доктор історичнихнаук, професор Р.Я. Пиріг, ректор Ніжинського державного університету ім.Миколи Гоголя, доктор політичних наук, професор О.Д. Бойко, директорДержавного архіву Чернігівської області Р.Б. Воробей, декан історичногофакультету Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка,кандидат історичних наук О.Б. Коваленко та інші дослідники.

20 грудня 2007 р. Центрспільно з управліннями з питань внутрішньої політики та зв’язків згромадськістю, у справах преси та інформації, освіти і наукиоблдержадміністрації провели громадські читання на тему «В’ячеслав Чорновіл і Чернігівщина: до 70-річчя від дня народження борцяза незалежність України, визначного політичного і державного діяча».Вели засідання заступник голови, керівник апарату Чернігівськоїоблдержадміністрації В.В. Приходькоі заступник голови Чернігівської обласної ради О.О. Обушний. У заході взяли участьстарший науковий співробітник Інституту історії України Національної академіїнаук України, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія»,кандидат історичних наук О.Г.Бажан,учасники боротьби за незалежність України та розбудову Української держави,депутати місцевих рад, представники політичних партій, громадських організацій,вчителі області, викладачі вузів Чернігова та молоді державні службовці, якінавчалися за професійною програмою підвищення кваліфікації. Учасники читань такожознайомилися з  стендом, присвяченимвеликому українцю та отримали збірник «Матеріали до громадських читань«В’ячеслав Чорновіл і Чернігівщина: до 70-річчя від дня народження борця занезалежність України, визначного політичного і державного діяча».

Крім того, протягом рокуЦентр спільно з управлінням з питань внутрішньої політики облдержадміністраціїбрав участь у зустрічах з громадськістю з питань євроатлантичної інтеграції,які відбулися у Сосницькому (квітень), Чернігівському (серпень), Городнянськомурайонах (грудень).

Реалізуючи свої статутнізавдання, Центр протягом року співпрацював з міжнародними та громадськими організаціями.

28 лютого заклад підписавугоду про міжнародне співробітництво у сфері додаткової освіти державнихслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування з Філіалом державногонавчального закладу вищої професійної освіти «Орловська регіональна академіядержавної служби» в м. Брянськ Російської федерації  та Луганський та Чернігівський центриперепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Документом передбачена участьу програмах двостороннього і багатостороннього обміну офіційними делегаціями,слухачами, педагогічними та науковими працівниками, їхнє стажування, проведенняспільних наукових досліджень, а також конгресів, конференцій, симпозіумів,«круглих столів», обмін методичними посібниками і розробками, навчальною літературою, навчальними програмами.

Тривало співробітництво з представництвомКоординатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Допомога в соціальнійадаптації військовослужбовців Збройних Сил України». За ним протягом року вЦентрі навчалися дві групи військовослужбовців Збройних Сил України, щозвільняються в запас або відставку у зв’язку з їх реформуванням, загальноючисельністю 41 людина. Вони опановували курс «Керівник в структурі малогобізнесу».

Також 2007 р. Центр вигравтендер на навчання колишніх військовослужбовців в рамках програми «НАТО–Україназ перепідготовки військовослужбовців». Відповідно до укладеної угоди Центр провів навчаннядвох груп військовослужбовців за курсами «Керівник в структурі малого бізнесу»,«Маркетинг та менеджмент продажу». Вони охопили 46 військовослужбовців. Окрімвласне навчання Центр здійснював заходи щодо сприяння працевлаштуваннюзазначеної категорії слухачів. Спільно з міським центром зайнятості булопроведено низку ярмарки вакансій, організовано зустрічі з представникамипровідних фірм та підприємств міста.

Співпраця з українськими громадськими організаціями дозволила Центру взятиучасть у цілій низці проектів, насамперед, у формі тренінгів для його слухачів.Так у січні  Центральноукраїнськимрегіональним навчальним центром (м. Черкаси) Фундації «Україна – США» в Черніговіпроведено тренінг «Нова політика органів місцевого самоврядування у сферіуправління земельними ресурсами» в рамках навчання сільських голів.

Завдяки взаємодії  з Чернігівським громадським комітетом правлюдини та Львівською неурядовою міською громадською організацією «Дівочий клубЮнка» у вересні проведено тренінг «Протидія торгівлі людьми» для спеціалістів зпитань опіки, піклування та усиновлення служб у справах неповнолітніхрайдержадміністрацій, міських рад, (на виконання розпорядження головиоблдержадміністрації «Про обласну Програму протидії торгівлі людьми на періоддо 2010 року» від 28 серпня 2007 р. № 329).

У грудні спільно з Чернігівськимгромадським комітетом прав людини та  головним управлінням земельних ресурсів вЧернігівській області проведено тренінг «Правове регулювання земельних відносинта протидія корупції при здійсненні земельних відносин» для сільських голів (навиконання розпорядження КМУ від 15.08.2007 р. № 657 «Про затвердження планузаходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху додоброчесності” на період до 2010 р.»).

Завдяки взаємодії з міськоюгромадською організацією «Центр ґендерної ініціативи» та обласною організацією «Спілкажінок України» було проведено низку тренінгів на тему «Впровадження ґендернихпідходів до діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуваннячерез подолання ґендерних стереотипів депутатів, державних службовців,посадових осіб місцевого самоврядування і громадян» для: заступників голів райдержадміністрацій, заступників голівміст обласного значення з гуманітарних питань (червень); секретарів сільських, селищних рад (жовтень); начальниківвідділів, спеціалістів з питань контролю апаратів райдержадміністрацій,управлінь, відділів, та апарату облдержадміністрації (жовтень);    бухгалтерів сільських рад ( листопад); резервукадрів на посади заступників голів райдержадміністрацій, заступниківначальників управлінь, відділів та інших підрозділів облдержадміністрації (грудень).

НайінтенсивнішеЦентр співпрацював з Сіверським інститутом регіональних досліджень. Пріоритетноютут стала тематика європейської та євроатлантичної інтеграції України. Напочатку року Центр взяв участь у завершальному етапі його проекту «Адаптаціясоціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС», щореалізовувався за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Завдячуючи цьомувиданий та поширений серед органів влади, навчальних закладів та бібліотек однойменнийнавчальний посібник.

5липня у взаємодії з зазначеною громадською організацією та за  підтримки Центру інформації та документації НАТО вУкраїні організовано семінар «ВідносиниНАТО–Україна в контексті підтримки державної безпеки та збереження сталогодемократичного розвитку: регіональні аспекти» для редакторів місцевих засобівінформації Чернігівщини. В його роботі взяли участь заступник головиоблдержадміністрації В.М.Тандура, директор Інституту трансформаціїсуспільства, завідувач кафедри Національної академії управління, кандидат економічнихнаук, професор О.І. Соскін,заступник голови Координаційної Ради Громадської ліги «Україна-НАТО» О.А. Кокошинський, президентАтлантичної ради України, кандидат військових наук, доцент В.О. Гречанінов, завідувачкафедри НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління,професор І.В. Розпутенко, заступникдиректора офісу зв’язку НАТО в Києві МерліМейгр.

17 – 18 грудня в рамкахпроекту Сіверського інституту «Залучення депутатів місцевих рад та керівниківтериторіальних громад до навчання з євроатлантичної інтеграції», підтриманогоМіжнародним фондом «Відродження» для заступників голів районних рад, секретарівміських рад (міст обласного значення) проведено семінар-тренінг «Національна системабезпеки України і НАТО». В його роботі брали участь заступник голови обласноїради О.О.Обушний, секретар комісії з міжрегіонального та транскордонногоспівробітництва обласної ради В.О.Кокоть, керівник європейської програмиМіжнародного фонду «Відродження» Д.Шульга.

20грудня у Ніжині за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україніпроведено семінар «Національна безпека України і НАТО». Призначався він длясільських голів та громадськості Чернігівщини та громадськості Ніжина. В йогороботі взяли участь професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» О.В. Гарань,президент Атлантичної ради України, кандидат військових наук, доцент В.О. Гречанінов, доцентНаціональної академії оборони України, кандидат історичних наук В.І. Коряк.

Ще один традиційний напрямокроботи Центру співпраця з центрами зайнятості щодо підвищення кваліфікаціїтрудових ресурсів регіону. Заклад тут працює за ліцензіями «Комп’ютерні науки»,«Економіка і підприємництво», «Менеджмент» Міністерства освіти і науки України.Навчання здійснюється за відповідними професійними програмами підвищеннякваліфікації. Між ними та аналогічними програмами, призначеними для державнихслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування, здійснюється обмін якзмістовного характеру, так і методичного забезпечення, викладацьким складом, щопозитивно впливає на організацію навчального процесу в Центрі в цілому.

Водночас така робота –один з варіантів надання платних послуг. Їхніми замовниками також 2007 р. булиНАТО, представництво ОБСЄ, управління Пенсійного фонду України в області,Державної податкової адміністрації. деякі заклади, організації. В результатізагальний обсяг платних послуг 2007 р. склав 207,3 тис. грн.  Динаміка змін надходжень до спеціального фондунаводиться в діаграмі (в тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатковікошти традиційно направлялися Центром на відшкодування пов’язаних з наданимипослугами видатків, підвищення якості навчального процесу державних службовцівта посадових осіб місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічноїбази. Разом з фінансуванням із загального фонду це дозволило 2007 р.придбати мультимедійну дошку «АВС», сім жидкокришталевих моніторів, три комп’ютери,три кондиціонери, мультимедійний проектор, деяке інше обладнання, шістдесятстільців, комплекти спеціалізованих меблів, а також відремонтувати три адміністративнікабінети Центру. Основні фонди закладу зросли до 248 тис. грн., збільшившисьпротягом року на 32%. Причому частка спеціального фонду в придбанні товарівдовгострокового користування становила 59%.

На основіреальної кадрової ситуації в області, пропозицій органів виконавчої влади імісцевого самоврядування, рекомендацій Головдержслужби України сформовано ізатверджено спільним розпорядженням голови облдержадміністрації і головиобласної ради план-графік навчання кадрів на 2008 р. Центр плануєзосередити свої зусилля на вдосконаленні навчального процесу, зокрема,розширення застосування інтерактивних форм навчання, підвищенні якостіпроведення занять, наданні допомоги на місцях в організації навчання.

ДиректорЦентру                                         В.М. Бойко